Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN:
Rioolontstoppingsbedrijf J.lamers V.O.F., Grensweg 15, 6028 RR te Gastel (inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven 17063164)ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1.    Deze voorwaarden maken deel uit van iedere tussen opdrachtgever en Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. gesloten of te sluiten overeenkomst en/of uitgebrachte offertes.

2.    De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als: de wederpartij.

3.    Wanneer deze voorwaarden deel gaan uit maken van een tussen de wederpartij en Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. gesloten overeenkomst, zullen zij tevens en te allen tijde van toepassing zijn op alle toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen.

4.    Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst, indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeen gekomen.

5.    Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN


1.    Alle offertes van Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F.  zijn vrijblijvend. Indien het vrijblijvende aanbod van Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. wordt aanvaard, heeft Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding te herroepen. Aanvaarding geschiedt schriftelijk.

2.    Offertes en/of overeenkomsten en/of aanvullingen daarop of wijzigingen daarvan worden eerst door schriftelijke bevestiging door Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. bindend. 

3.    Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de levering, de kostprijs van bestelde/gebruikte goederen/materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisatie wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of premie sociale voorzieningen, is Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. en/of haar toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.

4.    In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen na drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening mogen worden gebracht. Indien Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. prijsverhogingen binnen de drie maanden aan de wederpartij doorberekent, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Over het alsdan reeds door Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. gepresteerde gedeelte dient de wederpartij af te rekenen op basis van het bij het sluiten van de overeenkomst afgesproken prijzen.

5.    De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

6.    Eventuele heffingen van de overheidswege alsmede kosten die Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. maakt ter voldoening aan voorschriften Ingevolge de wet Chemische Afvalstoffen, worden afzonderlijk in rekening gebracht.


ARTIKEL 3: INSCHAKELING DERDEN:

Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomene, derden in te          schakelen.

ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ1.    De wederpartij zorgt ervoor dat Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. tijdig kan beschikken: 

·        over de voor het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). De wederpartij overlegt hierover met Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. , indien hij dit acht;

·        over (eventueel) toegang tot het gebouw, het terrein, de opstal, het object of alsmede het water, als in de ruimste zin des woord, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;

·        over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;

·        over aanlsuitmogelijkheden voor het werk benodigde energie, zoals voor elektrische machines, eventuele verlichting et cetera.

2.    De kosten van de benodigde energie, zoals elektriciteit, gas en water et cetera. zijn, voor zover benodigd, voor rekening van de wederpartij en zullen separaat in rekening worden gebracht.

3.    De wederpartij dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden, die niet tot het werk van Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. of door haar ingeschakelde derden behoort, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het door Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. uit te voeren werk hierdoor geen vertraging ondervindt.

 

ARTIKEL 5: LEVERING VERRICHTE WERKZAAMHEDEN

1.    Opgegeven levertijden en/of opleveringstermijnen en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk, anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de in dit artikel bedoelde tijden/termijnen, dient Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. derhalve altijd schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling geraakt Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. niet in verzuim.

2.    Indien de werkzaamheden in gedeelten worden opgeleverd, wordt de oplevering van elk gedeelte als afzonderlijk prestatie beschouwd.

3.    Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij op te leveren, als gevolg van een omstandigheid die voor rekening en risico van de wederpartij komt, behoudt Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. zich, nadat zij de wederpartij in gebreke heeft gesteld en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de zaken c.q. materialen, die ten behoeven van de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, dan wel te vernietigen, indien zulks, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, besten kan geschieden. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij, de volledige aanneemsom/ prijs te voldoen, onverlet.

4.    Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid van haar te verlangen, alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken

5.    Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkdagen, wordt hieronder verstaan kalenderdagen, tenzij deze vallen op zaterdagen, op zondagen, op algemene of ter plaatse van het werk erkende of door de overheid, dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven zon – en/of feestdagen, vakantiedagen of andere niet individuele vrije dagen. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, waarop als gevolg van niet voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. komende omstandigheden, gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk halve werkdagen tenminste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders niet kan worden gewerkt.

6.    Als de oplevering van het werk dient te geschieden op een dag, die niet een werkdag is, zoals omschreven in het vijfde lid van dit artikel, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.

7.    Indien als gevolg van overmacht of voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden, Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. het werk niet binnen de gestelde termijn kan opleveren, heeft Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zou worden opgeleverd, zodanig van duur als deze redelijkerwijs voortvloeit uit die overmacht of de voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden.

8.    Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, die voor rekening en risico van de wederpartij komen dienen daaruit voor Rioolontstoppingsbedrijf J. de Lamers V.O.F. voortvloeiende schades en onkosten door de wederpartij te worden vergoed.

 

ARTIKEL 6: MEER- EN MINDERWERK

1.    De werkzaamheden van Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. zijn uitdrukkelijk beperkt tot de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden. Verrekening van meerwerk zal plaats vinden:

·        Indien de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering gewijzigd worden;        

·        Indien de bedragen van stelposten zich wijzigen; 

·        Indien de verrekenbare hoeveelheden zich wijzigen;

·        Bij onvoorziene omstandigheden, w.o. puin in de grond en worteldeken;

2.    Indien na de eindafrekening van het werk blijkt, dat het totaalbedrag van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. recht op een bedrag gelijk aan 10 percent van het verschil van deze totalen.

3.    Indien de werkzaamheden van Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. geen normale doorgang kunnen vinden, ten gevolge van omstandigheden die niet aan haar te wijten zijn, komen alle kosten ten gevolge hiervan voor rekening van de wederpartij.

 

ARTIKEL 7: MILIEU

1.    Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. zal bij diensten ter zaken de afvalverwijdering een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betrachten ten aanzien van de milieu hygiënische aspecten.

2.    Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. zal voldoen aan de eisen van het kwaliteitstaalsysteem, direct uitvloeisel van de gemeenschappelijke verklaring inzake milieuhygiënische aspecten bij het overbrengen van afvalstoffen.

3.    Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. zal handelen conform de voorschriften, wetten, verordeningen, maatregelen en besluiten, zoals vanuit de gemeente provincie, rijksoverheid dan wel andere van overheidswege aangewezen organen zijn vastgesteld.

4.    Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. zal er voor zorgdragen dat alle afval op de afgesproken plaats van bestemming aankomt en niet op de grond, in het water of iedere andere plaats, die niet is afgesproken. Indien dit laatste toch gebeurt, dan zorgt Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. voor een milieu hygiënische verwijdering hiervan.

5.    De wederpartij zal- zonder toestemming  van Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. – geen afval aanbieden anders dan in de overeenkomst is vastgelegd. Indien de wederpartij zonder toestemming van Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. meer ander afval aanbiedt dan in de overeenkomst is vastgelegd, dan komen de kosten welke Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. hiervoor dient te maken geheel voor rekening van de wederpartij en is de wederpartij aansprakelijk voor eventuele schade, welke wordt geleden door Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. of derden.

 

ARTIKEL 8: KWALITEIT EN CONTINUITEIT

1.    In de tussen de wederpartij en Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. te sluiten overeenkomst zullen normen worden vastgesteld waaraan de prestatie van Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. dient te voldoen. Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. zal al dan niet tezamen met de vertegenwoordiger van de wederpartij, de handhaving en naleving van deze normen controleren. Het staat de wederpartij vrij, afzonderlijk een controle in te stellen, doch controles op de technische kwaliteit dienen tijdens, dan wel direct na afloop van de werkzaamheden te geschieden.

2.    Indien de overeenkomst voor een bepaalde periode is aangegaan ziet Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. er op toe, dat de voortgang van de werkzaamheden zoveel mogelijk zonder onderbreken plaatsvindt.

ARTIKEL 9: OPNEMINGEN EN GOEDKEURING

1.    Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. voltooid zal zijn, nodigt Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. de wederpartij schriftelijk uit om toto opneming van het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door de wederpartij in aanwezigheid van (een vertegenwoordiger van) Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. en strekt ertoe te constateren of Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. aan haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

2.    Nadat het werk is opgenomen, wordt door de wederpartij aan Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. binnen vijf werkdagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd. Indien het werk is goedgekeurd met vermelding van de (eventuele) aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid van dit artikel. In geval van afkeuring met vermelding van de gebreken, die de reden van de afkeuring vormen.

3.    Wordt niet binnen vijf werkdagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het werk als dan niet is goedgekeurd, door  Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. ontvangen, dan wordt het werk geacht op de vijfde dag na de opneming te zijn goedgekeurd.

4.    Geschiedt de opneming niet binnen vijf dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. bij (aangetekende) brief (met ontvangstbevestiging), een nieuw verzoek, het werk binnen vijf werkdagen op te nemen, aan de wederpartij richten. Voldoet de wederpartij niet aan dit (tweede) verzoek, dan wordt dit werk geacht op de vijfde dag na de in het eerste genoemde lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de wederpartij wel aan dit verzoek dan vinden het tweede en derde lid van dit artikel overeenkomstige toepassing.

5.    Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen.

6.    Kleine gebreken, die op eenvoudige wijze in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. 

7.    Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring, vinden de bovenvermelde bepaling overeenkomstige toepassing.

 

ARTIKEL 10: BETALING

1.    Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden.

2.    Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn niet volledig is betaald:

·        Zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een krediet beperkingstoeslag ter grootte van 2% van de hoofdsom in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal vereist.

·        Zal de wederpartij aan Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief, te berekenen over de uitstaande hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.

·        Zal de wederpartij die naar daar toe door Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. te zijn aangemaand, gedurende de door Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. bepaalde termijn verzuimt aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, alle kosten die verband houden met het nemen van buitengerechtelijke incassomaatregelen, verschuldigd zijn. De wederpartij zal ter zaken van buitengerechtelijke kosten 15% verschuldigd zijn van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van €35,00

3.    Ter keuze van Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. kan in omstandigheden, zoals hiervoor in lid twee bepaald of in hiermee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of met een eis tot schadevergoeding.

4.    Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. bevoegd de nakoming jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten, totdat de betaling is geschiedt of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in gebreke c.q. in verzuim zijn, indien Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. het redelijke vermoeden heeft, dat er redenen zijn aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

5.    Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens ter afdoening van de oudst opeisbare facturen, zelfs al vermeld de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

1.    Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. kwijt zich van haar taak, zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met in begrip van gevolgschade, die het vervolg is van haar handelen of nalaten in de ruimste zin des woord, behoudens voor zover deze aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of diens personeelsleden, die Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. voor de uitoefening van haar werkzaamheden gebruikt.

2.    Indien zich in de geleverde zaak kennelijke materiaal en/of fabricage fouten voordoen, die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. zich die zaken kosteloos te vervangen. Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid. De te verwachten levensduur ervan kan echter nimmer worden gegarandeerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.    Onverminderd het bepaalde in de overige leden, wordt de aansprakelijkheid van Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. uit welken hoofden ook , beperkt het bedrag van de netto kostprijs van de geleverde zaken, dan wel de prijs voor de verrichte werkzaamheden. Voldoeningen aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.

4.    In alle gevallen is de termijn waarbinnen Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot zes maanden. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van één jaar.

5.    Zou door Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal de garantie op gelijke wijze tussen Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. en de wederpartij gelden.

6.    De wederpartij verliest zijn rechten jegens Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F., is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoeding van schade, indien en voor zover:

a.     Voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. strijdig gebruik van de afgeleverde zaken door de wederpartij.

b.    Voormelde schade is ontstaan, doordat de wederpartij niet conform de door Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld.

c.     Voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d., die door of namens de wederpartij aan Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. zijn verschaft en/of voorgeschreven.

 

ARTIKEL 12: EIGENDOM

1.    Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. behoudt zich de eigendom aan zaken voor, tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden, die met de levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake eventuele schadevergoeding, omdat de wederpartij de nakoming van haar verplichtingen is te kort geschoten.

2.    In geval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten gederfde winst en interesten te vorderen.

3.    De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken, waarop krachtens dit artikel in eigendomsvoorbehoud rust.

 

ARTIKEL 13: PAND/WARRANTAGE

De wederpartij is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen en/of de zaken voor opslag in  de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage). Indien die wederpartij in strijd met deze bepaling handelt zal dit worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan haar zijde. Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. kan alsdan terstond, zonder tot enige in gebreke stelling te zijn gehouden, haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. op vergoeding van schade, gederfde winst en interesten.

 

ARTIKEL 14: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID E.D.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden, wordt de tussen de wederpartij en Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. gesloten overeenkomst van rechtswege ontbonden, zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige in gebreke stelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschulden erkent.

 

ARTIKEL 15: VEILIGHEID

In het kader van de eisen van de verkeersveiligheid dient Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. de vereiste regelingen te treffen. Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. zal de gewenste dan wel noodzakelijke veiligheidsvoorschriften wij de te leveren prestatie in acht nemen, zowel ten aanzien van het personeel als ten aanzien van de directe omgeving.

 

ARTIKEL 16: GEHEIMHOUDING

Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. zal geheimhouding betrachten ten aanzien van al hetgeen bij de uitvoering van de overeenkomst over de opdrachtgever bekend is geworden.

 

ARTIKEL 17: KLACHTENREGISTRATIE

Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. houdt een klachtenregistratie bij, waarin schriftelijk en mondelinge ingediende klachten worden geregistreerd. Tevens wordt de aard van de klacht geregistreerd, de reactie waar de klager wordt vastgelegd en geregistreerd wordt wie de klacht behandeld heeft.

 

ARTIKEL 18: WANPRESTATIEvERZUIM/OVERMACHT

1.    In geval nakoming van datgene waartoe Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare terkortkoming aan de zijde van Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. en/of door Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. hem voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en toeleveranciers, is Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker, tot aan dat moment te voldoen.

2.    Als omstandigheid waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare tekortkomingen zal onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen, natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet tijdige nakoming plaatsvindt bij Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. , diens toeleveranciers of derden, die door Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

3.    In geval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surseance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedel afstand of liquidatie van de zaken van de wederpartij, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enig contract aan Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. verschuldigd is, duidelijk en volledig opeisbaar.

 

ARTIKEL 19: ANNULERING/ONTBINDING

1.    De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex. Artikel 6: 265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens lid twee van dit artikel is overeengekomen.

2.    Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk, indien Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. daar in toestemt. Als dan is de wederpartij aan Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F., naast vergoeding van tenminste 20% van de afgesproken prijs, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, ongeacht deze zijn be- of verwerkt, tegen betaling van die kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. ter zake.

3.    Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 

ARTIKEL  20: TOEPASSELIJK RECHT

op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

 

ARTIKEL  21: BEVOEGDE RECHTER

Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Rioolontstoppingsbedrijf J. Lamers V.O.F. de bevoegdheid toekomt de zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij woont en/of is gevestigd.